آرشیوکرونا

بررسی

کرونا و تکنولوژی

کرونا ویروس که این روزها بسیاری از کشورهای جهان را درگیر خود کرده است را می توان با الگوریتم جدید هوش مصنوعی علی بابا در کمتر از 20 ثانیه تشخیص داد